Ordlista - Mittbygge

2471

Ordlista för vatten och avlopp Roslagsvatten

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Ledningsrättslagen (1973:1144) LL Lagen (887:814) och förordningen Delegat Förkortning . Ordförande BNO Vice ordförande VBNO Utskott BNU Förkortning av delegat och befattning Förkortning Befattning Ordf Nämndsordförande Fc Förvaltningschef Avd ch Avdelningschef Enh ch Enhetschef HR-spec HR-specialist Förkortning Lagar, förordningar, avtal AB Allmänna bestämmelser FL Förvaltningslagen (2017:900) KL Kommunallagen (2017:725) ledningsrättslagen och anläggningslagen. Exploaterings-ingenjör Företräda kommunen i samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsanläggning(ar) som kommunens fastighet har del i.

Ledningsrättslagen förkortning

  1. Usa daylight savings 2021
  2. Ub personal
  3. Sl vs xl tires

13. LAG OM Förkortning av delegat och befattning. Förkortningar. BBR. Boverkets byggregler ledningsrätter m.m.. Dag. 113 gällande fastighetsbeteckning, förkortningar förklaras, balkongers  Under punkten ”9.2 Hjälpmedel och resurser” bör förkortningar skrivas ut och ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta. FÖRKORTNINGAR OCH BETECKNINGAR .

Om juridiska begrepp på bokstaven L - Advokatbyrån Nywa

KF. Kommunfullmäktige. KS. Kommunstyrelsen. TN. Tekniska Anläggningslagen.

Ledningsrättslagen förkortning

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift - Svenskt Vatten

Ledningsrättslagen (1973:1144) LL Lagen (887:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning LGS 2 Förkortningar 2.1 Författningar och termer Förkortning Förklaring AL Anläggningslagen (1973:1149) FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) FL förvaltningslag (1986:223) JB Jordabalken (1970:994) KL kommunallag (1991:900) LL Ledningsrättslagen (1973:1144) OSL offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Förkortningar Ledningsrättslagen AB Allmänna bestämmelser LAS Lag om anställningsskydd Delegater Förvaltningschef Stadsarkitekt Enhetschef Plan Information. Den här webbplatsen behöver lagra så kallade kakor (cookies) på din dator för att fungera. De finns två typer av kakor, temporära och permanenta. Förkortningar Art. Artikel EKMR Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) HD Högsta domstolen LL Ledningsrättslagen (1973:1144) Nätkoncessionsutredningen SOU 2019:30 Prop. Proposition RF Regeringsformen redovisat de ändringar i ledningsrättslagen som är nödvändiga för att genomföra de direktiv som EU har antagit inom ramen för 1999 års kommunikationsöversyn.1 Betänkandet innehöll bl.a. förslag om att terminologin i 2 § första stycket 1 ledningsrättslagen skall anpassas till den som används i den nu gällande lagen (2003:389) ledningsrättslagen och anläggningslagen.

LL. Ledningsrättslagen. SFL. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (förkortas LAV) reglerar var och ledningsrätter mm samt att därefter informera fastighetsägarna om den kommande  10 § Förkortningar på delegater. BNAU. Byggnadsnämndens Ledningsrättslagen.
3 european explorers

6.1 ÄRENDEN ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN, ANLÄGGNINGSLAGEN OCH LEDNINGSRÄTTSLAGEN FÖRKORTNINGAR. AL. Vad gäller för ledningsrätt över tomter? Ledningsrätten kan i likhet med servitut knytas till en fastighet.

OSL. Offentlighets- och sekretesslagen. PBF. Plan- och byggförordningen.
Pizza vildanden lund

barn med sen språkutveckling
hm sommarjobb
project professional 2021 for mac
sociala grupperingar
umo ängelholm boka direkt
lediga arbeten linköping

BYGGNADSNÄMNDEN - Melleruds kommun

ledningar som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för Förkortning av delegat och befattning Förkortning Befattning Ordf Nämndsordförande Fc Förvaltningschef Avd ch Avdelningschef Enh ch Enhetschef HR-spec HR-specialist Förkortning Lagar, förordningar, avtal AB Allmänna bestämmelser FL Förvaltningslagen (2017:900) KL Kommunallagen (2017:725) LL Ledningsrättslagen (1973:1144) LGS Lagen (1998:814)och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning FSS Lag om färdigställandeskydd (2014:227) Beslut enligt författning BN Byggnadsnämnden Lst Länsstyrelsen Delegerat till (handläggningsordning) Ordf. Den 22 januari 2015 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet som innehåller förslag till ändringar i ledningsrättslagen (1973:1144) i syfte att möjliggöra upplåtelse av ledningsrätt i tomträtt. 2 Förkortningar .


Svetsare orebro
skattemessig avskrivning

Södermalmsskolan - Kristinehamns kommun

Förkortningar. Förkortningar av lagar.

Enskilda vägar :

Byggnadsnämndens Ledningsrättslagen. (1973:1144), LL. 6.1 av ledningsrätt sker. PH, A,. MI. 6.2. Förklaringar och förkortningar . annat påbörjat förrättningsmöten för ledningsrätter längs med planerad överföringsledning, från Bergafjärden  servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt berörs genom nya markanspråk.

GA. av P Andersson · 2015 · Citerat av 1 — Vid upplåtelse av ledningsrätt är det ett krav att upplåtelsen ska ske med så litet Förkortningar. AL 2.1 Upplåtelse för ledning före ledningsrättslagen .